+421 905 199 321
general terms and conditions

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:

Form2Health s.r.o.
Stará Klenová 28, 831 01 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 151141/B, je obchodnou spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je okrem iného prevádzkovanie športových zariadení, zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu a poskytovanie s tým súvisiacich služieb.

Prevádzka:

Grand Koliba Gym
Frankovská 11, 831 01 Bratislava
IČO: 44031785, DIČ: 2022606740
Kontakt: Rebeka Zálešáková
Tel.:
Email:

1. Predmet VOP

1.1. Po Predmetom týchto VOP je úprava práv a povinností medzi spoločnosťou Form2Health, s.r.o. so sídlom Stará Klenová 28, 831 01 Bratislava, IČO: 44031785, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo:,151141/B ktorá prevádzkuje telovýchovno – športové zariadenie GrandKoliba Gym a Klientom:

1.1.1. Tuzemskou právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo zahraničnou právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá napĺňa znaky podnikateľa podľa príslušného zahraničného právneho poriadku, ktorým sa spravuje a tieto osoby konajú v rámci svojho povolania, predmetu podnikania alebo podnikateľskej činnosti,

1.1.2. Tuzemskou alebo zahraničnou fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a nekoná v rámci povolania, predmetu podnikania alebo podnikateľskej činnosti a to pri poskytovaní služieb a predaji tovarov Prevádzkovateľom.

1.2. VOP sú zverejnené v prevádzke na dostupnom mieste, ako aj na Webovej stránke Prevádzkovateľa: www.grandkolibagym.com

1.3. Podpisom Zmluvy o členstve, prípadne iným preukázateľným spôsobom vyjadrenia súhlasu s týmito VOP (najneskôr však vždy začatím využívania Služieb Prevádzkovateľa alebo kúpou tovaru u Prevádzkovateľa) Klient potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VOP, podmienkami ochrany osobných údajov, Prevádzkovým poriadkom, reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa, Bezpečnostnými a inými predpismi, prípadne ďalšími dokumentmi Prevádzkovateľa ktoré sú uvedené na Web stránke.

1.4. Ak nie je písomne dohodnuté inak, tieto VOP sa vzťahujú na právny vzťah medzi Klientom a Prevádzkovateľom.

2. Vymedzenie základných pojmov

2.1. Cenník – prehľad cien za Služby poskytované Prevádzkovateľom, ktorý je Klientovi k dispozícii na prevádzke a tiež na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

2.2. Centrum – prevádzka Prevádzkovateľa Grand Koliba Gym, nachádzajúca sa na adrese: Frankovská 11, 831 01 Bratislava, v ktorej Prevádzkovateľ poskytuje svoje Služby.

2.3. Akcia je jednorazový produkt, alebo Služba s osobitnými podmienkami, ktorá nie je uvedená v Cenníku. Akcia je spoplatnená osobitou cenou a nevzťahuje sa na firemných Klientov. Podmienky Akcie, vrátane ceny a časového obmedzenia možnosti jej využitia, budú Prevádzkovateľom zverejnené v Centre a Web stránke.

2.4. Bezpečnostnými a inými predpismi sú právne predpisy, nariadenia, normy a iné pravidlá na ochranu života a zdravia platné a účinné v dobe využívania služieb Klientom, ktorými sa je Klient povinný riadiť, a ktoré sa priamo, alebo len sprostredkovane, týkajú bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri využívaní Služieb v prevádzke. Klient vstupom do Centra potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými bezpečnostnými a inými predpismi zverejnenými v Centre pri vybraných Službách Prevádzkovateľa, a že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať v celom rozsahu.

2.5. Cena služby (služieb) je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien v zmysle aktuálneho Cenníka za všetky jednotlivé úkony poskytovaných v rámci Služby, resp. za cenu jednotlivej Služby. Cena služby je uvedená v aktuálne platnom Cenníku poskytovania Služieb vrátane príslušnej sadzby z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení platných v čase poskytnutia Služby.

2.6. Cena tovaru je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná. Cena tovaru je uvedená v aktuálne platnom Cenníku, vrátane príslušnej sadzby z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení platných v čase kúpy tovaru.

2.7. Členstvo vzniká písomným uzatvorením Zmluvy o členstve.

2.8. Členský poplatok predstavuje jednorazovú platbu, uhradením ktorej je Klient oprávnený čerpať Služby v rozsahu príslušnej kategórie Členstva v zmysle Podmienok. Členský poplatok pozostáva z registračného poplatku, poplatku za spracovanie zmluvnej dokumentácie, odplaty za vybrané Služby.

2.9. Doba poskytovania služby je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa jej zániku, počas ktorej je Klient oprávnený využívať vybranú Službu Prevádzkovateľa podľa zvolenej Služby a dĺžky jej trvania.

2.10. Firemná zľava - zvýhodnené podmienky pre Klientov-právnické osoby, ktorých zamestnanci, resp. členovia ako samostatní Klienti sú povinní sa na uplatnenie firemnej zľavy preukázať dokladom, ktorý ich oprávňuje využiť zvýhodnené podmienky (zamestnanecký preukaz, prihlásenie sa cez emailové adresy spoločnosti alebo zamestnávateľa resp. podľa dohody s Klientom - právnickou osobou).

2.11. Rezidentská zľava - zvýhodnené podmienky pre Klientov-rezidentov obytného objektu Grand Koliba, ktorí sú povinní sa na uplatnenie rezidentskej zľavy preukázať sa občianskym preukazom, ktorý ich oprávňuje využiť zvýhodnené podmienky.

2.12. Klient – fyzická osoba, ktorá využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom v Centre alebo prostredníctvom Webovej stránky Prevádzkovateľa.

2.13. Kredit – finančné prostriedky, ktoré sú Klientovi po ich zaplatení Prevádzkovateľovi pripísané na účet v rezervačnom systéme a ktorými Klient hradí cenu Služby podľa platného Cenníka.

2.14. Objednávkou sa rozumie návrh na uzavretie Zmluvy, ktorý má najmä podobu písomného, ústneho, alebo telefonického záujmu o záväzné uzavretie Zmluvy a poskytnutie vybraných Služieb a tovarov zo strany Prevádzkovateľa.

2.15. Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P.O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, resp. príslušný Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie podľa miestnej príslušnosti Prevádzky.

2.16. Prevádzkovateľ - obchodná spoločnosť Form2Health s.r.o. , so sídlom: Stará Klenová 28, 831 01 Bratislava, IČO: ,spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd.: Sro, vložka č.

2.17. Prevádzkový poriadok - bližšie určuje podmienky poskytovania Služieb Prevádzkovateľom a využívania Služieb Klientov v priestoroch Centra Prevádzkovateľa. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v Centre

2.18. Pernamentkový účet - je účet člena, ktorý vzniká podpisom Zmluvy o členstve a prostredníctvom, ktorého je možné vykonávať platby za Služby poskytované Prevádzkovateľom v Centre.

2.19. Reklamačný poriadok - upravuje spôsob uplatňovania nárokov Klienta vyplývajúcich zo zodpovednosti Prevádzkovateľa za nedostatky a vady poskytnutej Služby a vybavenia reklamácie.

2.20. Služby – produkty a služby, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti v oblasti fitness, či už priamo v Centre Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom Webovej stránky Prevádzkovateľa.

2.21. Rezervácia znamená rezerváciu vybranej Služby Klientom prostredníctvom rezervačného systému prevádzkovateľa Prevádzkovateľom určených možností a za podmienok určených v Cenníku.

2.22. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy a/alebo Zmluvy o členstve nie je podnikateľom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2.23. Storno rezervácie je zrušenie Rezervácie na Zákazníckom konte Klienta v súlade s týmito VOP.

2.24. Trénerom GKG sa rozumie tréner so zmluvným vzťahom o poskytovaní služieb s prevádzkou.

2.25. Webová stránka – webová stránka Prevádzkovateľa www.grandkolibagym.com, prostredníctvom ktorej poskytuje Prevádzkovateľ svoje Služby a informácie pre svojich Klientov.

2.26. Zodpovedná osoba – je zamestnanec Prevádzkovateľa poverená Prevádzkovateľom, ktorá v Centre Klienta poskytuje Klientom poradenstvo ohľadom Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, prijíma reklamácie Klientov, vykonáva dohľad nad využívaním Služieb Klientmi a vykonáva inú činnosť s tým súvisiacu. Konanie zodpovednej osoby sa považuje za konanie Prevádzkovateľa.

2.27. Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytnutí Služieb/kúpe tovaru, Zmluva o členstve podmienky ochrany súkromia a osobných údajov (Zásady ochrany osobných údajov), reklamačný poriadok Prevádzkovateľa, Prevádzkový poriadok a iné zmluvné dokumenty ktoré sa vzťahujú na vybrané Služby a ktoré sú označené ako súčasť právneho vzťahu medzi Klientom a Prevádzkovateľom.

2.28. Zmluva o členstve je osobitná zmluva uzatváraná medzi Prevádzkovateľom a Klientom výlučne pre využívanie vybraných služieb poskytovaných Prevádzkovateľom v prevádzke Grand Koliba Gym na Frankovskej ulici č. 11 v Bratislave 831 01.

2.29. VOP – sú tieto všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa, ktoré sú Klientom k dispozícii tak v Centre ako aj na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

3. Úvodné ustanovenia

3.1. VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti, ktoré vznikajú medzi Prevádzkovateľom a Klientom pri poskytovaní a využívaní Služieb priamo v Centre Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom jeho Webovej stránky a upravujú ďalšie právne vzťahy, ktoré s tým súvisia.

3.2. Odlišné práva a povinnosti od VOP si môžu Prevádzkovateľ s Klientom individuálne dohodnúť formou samostatnej písomnej zmluvy. V takom prípade majú takéto dojednania prednosť pred ustanoveniami VOP.

4. Služby poskytovateľa

4.1. Prevádzkovateľ v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti v oblasti fitness a zdravého životného štýlu Klientom poskytuje najmä:

4.1.1. Možnosť registrácie Klientov,

4.1.2. Skupinové cvičenia podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa dostupnej v jeho Centre alebo zverejnenej na jeho Webovej stránke, s nutnosťou rezervácie v zmysle čl. 7 VOP,

4.1.3. Možnosť pripísania (zakúpenia) Kreditu na rezervačný alebo permanentkový účet Klienta v zmysle čl. 8 VOP,

4.1.4. Osobné tréningy pod vedením Trénera, iné Služby obdobného charakteru,

4.1.5. Predaj tovaru na priamu konzumáciu v Centre Prevádzkovateľa.

4.2. Rozsah poskytovaných Služieb je zverejnený v Centre a na Webovej stránke Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na ich zmenu.

4.3. Klient je povinný za Službu uhradiť cenu v zmysle aktuálneho Cenníka.

4.4. Ceny za Služby sú v Cenníku uvádzané ako ceny konečné, vrátane DPH. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Cenníka.

4.5. Prevádzkovateľ svojich Klientov informuje o aktuálnych zvýhodnených cenách za Služby, ktoré poskytuje, a to formou oznamu tak v Centre ako aj na svojej Webovej stránke (ďalej len „Akcie“)

4.6. Akcie platia výhradne po dobu stanovenú Prevádzkovateľom a pri splnení všetkých podmienok stanovených Prevádzkovateľom ku každej jednotlivej Akcii.

4.7. Ponuka Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom a Cenník ostávajú v platnosti, pokiaľ sú zobrazované na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

4.8. Cenu Služieb je Klient oprávnený Prevádzkovateľovi uhradiť:

4.8.1. V hotovosti alebo bezhotovostne v Centre Prevádzkovateľa,

4.8.2. Bezhotovostne prostredníctvom Kreditu na užívateľskom účte Klienta,

4.8.3. Bezhotovostne prostredníctvom Kreditu na permanentkovom účte Klienta.

4.9. Príjemcom platieb je Prevádzkovateľ.

4.10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť na nevyhnutný čas poskytovanie Služieb v odôvodnených prípadoch (napr. nevyhnutné opravy Centra, havarijné stavy, aktualizácia Webovej stránky, atď.). Prevádzkovateľ je v takom prípade povinný o vzniknutej situácii svojich Klientov ihneď informovať oznamom pri vstupe do Centra, na Webovej stránke Prevádzkovateľa, formou textovej správy zaslanej dotknutým Klientom na telefónne čísla uvedené pri registrácii príp. emailom na uvedenú emailovú adresu.

4.11. Klientom, ktorí uhradili ceny v zmysle Cenníka za Služby, ktoré v dôsledku vzniknutej situácie neboli zo strany Prevádzkovateľa poskytnuté, v závislosti od spôsobu, akým Klient ceny uhradil, Kredit alebo finančné prostriedky bezodkladne vrátiť.

5. Registrácia Klientov

5.1. Registrácia Klienta do permanentkového systému je možná výlučne osobne v Centre Prevádzkovateľa.

5.2. Klient v registračnom formulári uvádza svoje meno, priezvisko,adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a emailovú adresu. Po dokončení registrácie Klienta mu Zodpovedná osoba pridelí permanentkovú kartu s číslom, ktorá slúži na identifikáciu Klienta pri využívaní Služieb v Centre Prevádzkovateľa.

6. Uživateľský účet

6.1. Klient je oprávnený na Webovej stránke Prevádzkovateľa vstupovať do svojho Užívateľského účtu, z ktorého je oprávnený využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom na jeho Webovej stránke. Pri využívaní svojho Užívateľského účtu je Klient povinný uvádzať správne a pravdivé údaje.

6.2. Prístup k účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.

6.3. Klient je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácii potrebných pre prístup do jeho Užívateľského účtu.

6.4. Klient nie je oprávnený umožniť využívanie jeho Užívateľského účtu tretím osobám. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade ak tento nie je využívaný po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov, alebo nie je využívaný v súlade s týmito VOP.

6.5. Klient berie na vedomie, že jeho Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebu údržby hardwarového a softwarového vybavenia Prevádzkovateľa, príp. tretích osôb.

7. Rezervácia miesta na skupinovom cvičení

7.1. Prevádzkovateľ poskytuje skupinové cvičenia v čase, v rozsahu a na mieste určenom Prevádzkovateľom podľa rozvrhu skupinových cvičení dostupnom v Centre Prevádzkovateľa a tiež zverejnenom na Webovej stránke Prevádzkovateľa (ďalej len „Rozvrh cvičení“).

7.2. Rozvrh cvičení obsahuje názov skupinového cvičenia, údaj o čase jeho začiatku a konci, meno Inštruktora. Rozvrh cvičení zverejnený na Webovej stránke obsahuje navyše aj údaj o počte voľných miest, resp. údaj o možnosti rezervácie miesta ako náhradník a cena jednotlivých skupinových cvičení.

7.3. Miesto na skupinovom cvičení si Klient môže u Prevádzkovateľa rezervovať osobne v Centre alebo online prostredníctvom rezervačného systému Prevádzkovateľa dostupného na Webovej stránke.

7.4. Pre rezerváciu miesta na skupinovom cvičení online prostredníctvom rezervačného systému Prevádzkovateľa dostupného na Webovej stránky je potrebné sa prihlásiť do svojho Užívateľského účtu, podľa návodu zverejneného na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

7.5. Cez online rezervačný systém Prevádzkovateľa je Klient so štandardnou registráciou oprávnený rezervovať len 1 miesto na príslušné skupinové cvičenie.

7.6. Každé skupinové cvičenie je limitované počtom voľných miest pre Klientov. V prípade, že sú všetky voľné miesta na príslušné skupinové cvičenie rezervované, Klient je oprávnený rezervovať si miesto ako náhradník (ďalej len „Náhradník“) a v prípade, že iný Klient svoju rezerváciu zruší, Náhradník automaticky postupuje na jeho miesto. O skutočnosti, že Náhradník má platne rezervované miesto na príslušné skupinové cvičenie bude Prevádzkovateľom vyrozumený formou emailu na emailovú adresu, ktorú uviedol pri svojej registrácii. V prípade viacerých Náhradníkov rozhoduje ich poradie, v ktorom si títo rezervovali miesto na príslušnom skupinovom cvičení ako náhradník.

7.7. V momente uskutočnenia hodiny na základe platnej online rezervácie miesta na skupinovom cvičení je Klient povinný zaplatiť na recepcií Centra sumu zodpovedajúca cene príslušného skupinového cvičenia v zmysle Cenníka.

7.8. Klient je oprávnený zrušiť svoju rezerváciu miesta na skupinovom cvičení v zmysle storno podmienok zverejnených na Webovej stránke Prevádzkovateľa. Pri neúčasti Klienta na rezervovanom cvičení za nedodržania storno podmienok, nevzniká právo Klientovi na vrátenie sumy uhradenej za platnú rezerváciu.

7.9. Podmienkou uskutočnenia skupinového cvičenia je splnenie minimálneho počtu 2 rezervovaných miest Klientmi. V prípade, že minimálny počet rezervovaných miest nie je splnený, príslušné skupinové cvičenie sa v danom dni a čase ruší, o čom je Prevádzkovateľ povinný informovať dotknutých Klientov formou emailovej správy zaslanej na emailovú adresu uvedenú pri registrácii .

8. Platba za služby a platobné podmienky

8.1. Klient môže za Služby poskytované Prevádzkovateľom zaplatiť v hotovosti alebo bezhotovostne priamo v Centre.

8.2. Klient si môže zakúpiť Kredit na Permanentkový účet v hotovosti v Centre Prevádzkovateľa. Dodanie Služby Prevádzkovateľom sa uskutoční pripísaním kreditov uhradenej sume na jeho Permanetnkový účet. Klient je oprávnený uhrádzať ceny za Služby poskytované Prevádzkovateľom bezhotovostne prostredníctvom Kreditu, ktorý má pripísaný na svojom Permanentkovom účte.

8.3. Platnosť Kreditu na Permanentkovom účte je 12 mesiacov odo dňa jeho zakúpenia u Prevádzkovateľa. Po uplynutí doby platnosti Kreditu, tento prepadá k rukám Prevádzkovateľa.

8.4. Klient je oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o predĺženie platnosti Kreditu z vážnych najmä zdravotných dôvodov, počas ktorých nie je schopný svoj Kredit využívať, pričom žiadosť musí byť Prevádzkovateľovi podaná písomne (emailom alebo listom).

8.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo o každej žiadosti Klienta rozhodovať individuálne a podľa svojho uváženia.

8.6. Klient nemôže žiadať vrátenie Kreditu na skupinové cvičenie, ktorý už u Prevádzkovateľa zakúpil.

8.7. Klient nemôže žiadať prenesenie Kreditu na skupinové cvičenie z jeho Permanentkového účtu na Permanentkový účet iného Klienta.

8.8. Klient je povinný vo vlastnom záujme počínať si tak, aby mu Kredit na skupinové cvičenie neprepadol.

8.9. Klient je povinný dodržiavať podmienky Služby. V prípade prekročenia stanoveného času /počtu možnosti využívania vybraných Služieb je Klient povinný uhradiť doplatok v zmysle Cenníka resp. si zakúpiť novú Službu.

8.10. Všetky poplatky ktoré je Klient povinný uhradiť Prevádzkovateľovi a ktoré súvisia s podmienkami využívania Služieb Klienta u Prevádzkovateľa sú uvedené v týchto VOP a v Cenníku.

9. Reklamačný poriadok

9.1. Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

9.2. Reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatňovania nárokov zákazníka vyplývajúcich zo zodpovednosti Poskytovateľa služieb za nedostatky a vady poskytnutej Služby a vybavenie reklamácie.

9.3. Zákazník má právo na reklamáciu v prípade, ak mu boli poskytnuté Služby nižšieho rozsahu.

9.4. Uplatnenie reklamácie:

9.4.1. V prípade, že Klient zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je oprávnený uplatniť si prípadnú reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, na recepcii Poskytovateľa služieb, emailom na alebo písomne na horeuvedenej adrese. V prípade ústneho reklamačného podania v mieste poskytovanej služby, ak nie je reklamácia v plnom rozsahu vybavená ihneď, je povinná Zodpovedná osoba Poskytovateľa služieb spísať s Klientom Reklamačný protokol, prípadne potvrdenie o prijatí reklamácie.

9.4.2. Klient je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť doklady o zaplatení služby. Poskytovateľ resp. Zodpovedná osoba spíše reklamáciu Klienta do reklamačného protokolu, v ktorom sa uvedú objektívne okolnosti reklamácie.

9.4.3. Uplatnenie reklamácie na mieste umožní odstránenie nedostatku a vady okamžite, pretože s odstupom času sa sťažuje dôkaznosť a objektívnosť posúdenia a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie.

9.4.4. Klient je pri uplatňovaní reklamácie povinný uviesť predmet a dôvod reklamácie preukázateľne skutkovo podložiť.

9.4.5. Pokiaľ Klient preukáže Zodpovednej osobe vybavujúcej reklamácie podklady týkajúce sa reklamácie, tieto skutočnosti sa v Reklamačnom formulári uvedú.

9.4.6. Reklamačný formulár, prípadne potvrdenie o prijatí reklamácie podpíše Zodpovedná osoba. Klient dostane potvrdenie o prijatí reklamácie, pričom svojim podpisom potvrdí prevzatie a súhlas s obsahom reklamácie.

9.4.7. Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby Klient je o lehote vybavenia reklamácie vyrozumený v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9.5. Dôvody odmietnutia reklamácie:

9.5.1. Klient je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu inak mu právo na reklamáciu zaniká.

9.5.2. Za chybne poskytnutú službu nemožno považovať čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotným Klientom alebo iným Klientom.

9.5.3. Taktiež sa nejedná o chybné poskytnutie služby v dôsledku vyššej moci – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie, hrozba bombového útoku alebo teroristického útoku, občianska vojna. V takýchto prípadoch bude reklamácia odmietnutá.

9.6. Vybavenie reklamácií- nároky z oprávnenej reklamácie:

9.6.1. Ak si Klient uplatní právo zo zodpovednosti za nedostatky služby, ktorá je mu poskytnutá alebo už bola poskytnutá, Poskytovateľ služieb alebo Zodpovedná osoba je povinný po náležitom preskúmaní skutkových a právnych okolností rozhodnúť o reklamácii.

9.6.2. Zodpovedná osoba poverená Poskytovateľom služieb môžu na mieste vybaviť reklamáciu a to v rozsahu a do výšky úhrady vstupného, alebo poskytnutím náhradného plnenia v rovnakej výške.

9.6.3. Pri posudzovaní oprávnenosti uplatnenia reklamácie Klienta, je povinná Zodpovedná osoba vykonať riadny zápis o vybavení reklamácie.

9.6.4. Vybavenie reklamácie vo vyššie uvedenom rozsahu sa vykoná podľa časti 9.4. bodu.

9.7. Spolupráca zákazníka pri vybavovaní reklamácie:

9.7.1. Klient je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie, najmä podať informácie, predložiť doklady preukazujúce skutkový stav, špecifikovať svoje požiadavky čo do dôvodu a výšky, a pod.

9.7.2. Pokiaľ si to vyžaduje povaha reklamácie, musí Klient umožniť Poskytovateľovi resp. Zodpovednej osobe, aby sa mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie

9.8. Spôsob vybavenia reklamácie:

9.8.1. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako úplne alebo z časti odôvodnená, spočíva vybavenie reklamácie v bezplatnom odstránení nedostatku, alebo v poskytnutí náhradnej služby, alebo po dohode prípadným poskytnutím primeranej zľavy z ceny.

9.8.2. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako neodôvodnená, je Klient písomne informovaný o dôvodoch zamietnutia reklamácie.

10. Zodpovednosť za škodu:

10.1. Prevádzkovateľ zodpovedá za splnenie svojich zmluvných povinností s odbornou starostlivosťou.

10.2. Klient nemá právo na náhradu škody spôsobenú vlastným úmyselným alebo nedbanlivostným konaním alebo úmyselným/nedbanlivým konaním tretích osôb, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú v Centre.

10.3. Klient zodpovedá v plnom rozsahu za (i) škodu spôsobenú na majetku Prevádzkovateľa a to aj v prípade, ak bude spôsobená z nedbanlivosti, neodborným zaobchádzaním ako aj za (ii) škodu na majetku a/alebo zdraví tretích osôb, nachádzajúcich sa v Centre a to aj v prípade, ak bude spôsobená z nedbanlivosti, neodborným zaobchádzaním. Klient sa zaväzuje takto vzniknutú škodu nahradiť poškodenému v celom rozsahu. Klient je povinný zaobchádzať so zariadením/majetkom Prevádzkovateľa alebo zariadením/majetkom, ktoré Prevádzkovateľ užíva/má v nájme/výpožičke/držbe a je v priestoroch Centra šetrne. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za poškodenia zdravia alebo vecí, ktoré vznikli zaobchádzaním zo strany Klienta v rozpore so Zmluvou.

10.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v prevádzke počas využívania Služieb, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Prevádzkovateľom. Pokiaľ Klient odkladá počas využívania Služieb do miest vyhradených Prevádzkovateľom veci, ktoré jednotlivo, alebo v súčte dvoch a viacerých vecí presahujú hodnotu 100,- EUR (cenná vec), je povinný toto oznámiť Zodpovednej osobe a odložiť ich v úschovni cenín, inak Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú ich poškodením, odcudzením, znehodnotením presahujúcu danú čiastku. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu na veciach v zmysle Zmluvy a ustanovení príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu. Právo na náhradu škody sa musí uplatniť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu.

10.5. Zodpovedná osoba a ani Prevádzkovateľ nezodpovedá za spôsob využívania Služieb zo strany Klienta, nie je povinná poskytnúť mu poradenstvo, inštruktáž alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami Klienta v Centre.

10.6. V prípade ak bez zavinenia Prevádzkovateľa, alebo vplyvom rozhodnutí orgánov štátnej moci (napríklad v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva), alebo zásahov vyššej moci účastník nebude mať možnosť využiť objednané/predplatené Služby v pôvodne dohodnutom termíne alebo rozsahu, Klient berie na vedomie, že v týchto prípadoch Prevádzkovateľ trvá na plnení zvyšku Zmluvy, ak sa s Klientom nedohodne inak. Pre odstránenie pochybností platí, že v prípadoch podľa predchádzajúcej vety Prevádzkovateľ oznamuje Klientovi, že na zvyšku plnenia trvá.

10.7. Klient, ktorý spôsobí Prevádzkovateľovi a/alebo tretím osobám škodu, je za ňu zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

10.8. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, bezchybnosť, správnosť a funkčnosť internetových stránok tretích osôb, na ktoré sú na Web stránke uvedené odkazy (links).

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Prevádzkovateľ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) a Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje klientov za účelom:

11.1.1. Registrácie Klienta - v rozsahu spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska,e-mail, telefónny kontakt, fotografia),

11.1.2. Jednoznačnej identifikácie Klienta,

11.1.3. Marketingu - zasielaním newsletter správ a to formou elektronickej pošty v rozsahu spracúvaných osobných údajov: (meno, priezvisko, telefónny kontakt a e-mail).

11.2. Osobné údaje Prevádzkovateľ uchováva počas platnosti permanentky resp. Kreditov.

11.3. Po ukončení právneho vzťahu a usporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich s poskytovanými službami, uchováva Prevádzkovateľ osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to maximálne po dobu 6 mesiacov od skončenia platnosti permanentky resp. kreditov, alebo do doby, než Klient súhlas odvolá. Prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje vymazaním.

11.4. Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

11.4.1. Spracované osobné údaje Klientov použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,

11.4.2. Nesúhlasom so zasielaním newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia registrácie a poskytnutia služieb.

11.5. Klient má právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov Klienta, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

11.6. Prevádzkovateľ vopred informuje Klientov o zámere vyhotoviť fotografie, obrazové a zvukové záznamy v súvislosti s plánovanými skupinovými cvičeniami a ich zverejnenie na webových stránkach a sociálnych sieťach a to na reklamno-marketingové účely, ktoré vykoná len na základe výslovného súhlasu Klientov.

12. Osobitné ustanovenia

12.1. Klient dobitím Kreditu na rezervačný účet, kúpením permanentky resp. zaplatením Jednorazového vstupného, vyjadruje súhlas s aplikáciou týchto VOP na právny vzťah z toho založený medzi ním a Prevádzkovateľom a zároveň potvrdzuje skutočnosť, že sa pred vstupom do Centra v celom rozsahu oboznámil s aktuálnym znením VOP.

12.2. Prevádzkovateľ môže pri zakúpení viacerých Služieb poskytnúť Klientovi zľavu. Zľavy sa poskytujú podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa, na poskytnutie zľavy nie je právny nárok.

12.3. Prevádzkovateľ poskytuje Klientovi Služby za Cenu za služby v zmysle Cenníka Prevádzkovateľa a v súlade so Zmluvou a VOP/Podmienkami.

12.4. K umožneniu vstupu do Prevádzky a k poskytnutiu Služieb Prevádzkovateľom dôjde až po splnení všetkých podmienok Klientom v súlade s VOP.

12.5. Po úspešnom overení Klienta Prevádzkovateľom a ak nie je dohodnuté inak, po zaplatení Ceny služby (služieb), je Klient oprávnený na vstup do Prevádzky.

12.6. Osoby mladšie ako 3 roky sú oprávnené vstúpiť do Prevádzky výlučne za účelom využitia vybraných Služieb určených pre tieto osoby a len so zákonným zástupcom, Klientom, a to po splnení všetkých podmienok uvedených vo VOP .

12.7. Klient - starší ako 3 roky a mladší ako 15 rokov má vstup do Prevádzky povolený výlučne pod dohľadom zákonného zástupcu, alebo pod dohľadom odborne spôsobilej osoby (napr. športový odborník, Tréner a pod.), alebo pod dohľadom inej osoby, ktorá za sprevádzané osoby mladšie ako 15 rokov po vstupe do Prevádzky zodpovedá v celom rozsahu a to na základe poverenia zákonného zástupcu. V prípade, že sa dodatočne preukáže, že takáto osoba, ktorá sprevádzala osoby staršie ako 3 roky a mladšie ako 15 rokov, nemala poverenie od zákonného zástupcu v zmysle predchádzajúcej vety zodpovedá za takúto sprevádzanú osobu vo vzťahu k Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

12.8. Vstupom do prevádzky Klient, resp. zákonný zástupca Klienta, zákonný zástupca osoby definovanej v bode 6.5 alebo iná osoba zodpovedná za Klienta potvrdzuje, že zdravotný stav mu je dostatočne známy, pričom tento zdravotný stav žiadnym spôsobom a to ani čiastočne nebráni vo využívaní Služieb Prevádzkovateľa. V prípade akýchkoľvek pochybností vo vzťahu k okolnostiam brániacim využívania Služieb je Klient, zákonný zástupca osoby definovanej v bode 6.5 alebo iná osoba zodpovedná za Klienta povinná oznámiť takúto skutočnosť Zodpovednej osobe.

12.9. Klient je povinný dodržiavať otváracie hodiny jednotlivých Prevádzok. Otváracie hodiny počas ktorých je možné využívať Služby v Prevádzke sú uvedené na vstupe do Prevádzky. V prípade, ak Klient prekročí lehotu otváracích hodín a bude sa zdržiavať v prevádzke mimo otváracích hodín, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať poplatok za neskoré opustenie priestorov Prevádzky v zmysle platného Cenníka.

12.10. Klient je oprávnený využívať Služby výhradne v rozsahu a spôsobom určeným týmito VOP, Zmluvou. Ak tento spôsob nie je určený je Klient oprávnený využívať výhradne spôsobom, aký je pre využívanie daných Služieb obvyklý.

12.11. Ak nie je Prevádzkovateľom jednostranne určené inak, v prípade vzniku dodatočných povinností Prevádzkovateľa, ktoré budú súvisieť s rozhodnutiami orgánov verejnej moci (orgány štátnej správy alebo orgánov miestnej samosprávy) alebo zásahov vyššej moci na základe ktorých dôjde k dočasne nemožnému poskytovaniu Služieb Prevádzkovateľa na určité, alebo v čase vydania takého rozhodnutia neurčité obdobie, Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Služby, resp. obdobie možnosti využitia predplatených služieb sa nepredlžuje priamo úmerne obdobiu, počas ktorého poskytovanie služieb zo strany Prevádzkovateľa nie je možné (napríklad povinnosť dočasného obmedzenia alebo uzatvorenia Prevádzok v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID – 19).

12.12. Klient berie na vedomie, že každé skupinové cvičenie (ako Služba) je limitované maximálnym počtom Klientov na tom ktorom skupinovom cvičení. V prípade naplnenia kapacity daného skupinového cvičenia môže Prevádzkovateľ odmietnuť Rezerváciu a/alebo poskytnutie Služby Klientovi bez nároku na vrátenie peňažných prostriedkov a bez nároku na predĺženie platnosti vopred predplatenej Služby.

12.13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rozvrhu vybraných Služieb, ako napríklad skupinových cvičení, bez nároku na vrátenie Ceny za služby predplatených Služieb. Uvedené sa týka aj tých Služieb, na ktoré si Klient vykonal Rezerváciu.

13. Osobitné ustanovenia vo vzťahu k Rezervácií služieb

13.1. Rezerváciu Služby, ktorá pripúšťa možnosť Rezervácie podľa Cenníka, ak nie je v Cenníku uvedené inak, je možné Klientom zrušiť bez poplatku pred jej plánovaným začatím najneskôr v lehote uvedenej v Cenníku.

13.2. V prípade, ak sa Klient nedostaví na rezervované Služby, včas, Rezervácia mu bude zrušená momentom jej začatia, a to bez nároku na vrátenie Ceny služby ak išlo o predplatenú Službu alebo mu bude príslušná Ceny služby stihnutá z Kreditu, ak nešlo o predplatenú Službu.

13.3. Rezerváciu Služieb je možné vykonať prostredníctvom Web stránky, alebo iným spôsobom, ktorý v danom čase umožňuje Prevádzkovateľ v Prevádzke.

14. Osobitné ustanovenia vo vzťahu k právam a povinnostiam Klientov a prevádzkovateľa

14.1. Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie povinností Klientov, resp. osôb využívajúcich Služby Prevádzkovateľa uvedených v týchto VOP. V prípade nedodržania povinností Klientov je Prevádzkovateľ oprávnený prijať adekvátne opatrenia, vrátane odmietnutia poskytnutia Služby a to bez akýchkoľvek nárokov Klienta voči Prevádzkovateľovi.

14.2. V prípade porušenia povinností Klienta v zmysle týchto VOP, ako aj v prípade evidovaného nesplateného záväzku Klienta voči Prevádzkovateľovi na Zákazníkom konte si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo odoprieť Klientovi vstup do Prevádzky a poskytnutie vybraných Služieb Prevádzkovateľa.

14.3. Pri závažnom porušení povinností Klienta je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

14.4. Závažným porušením sa rozumie najmä:

14.4.1. Uvedenie nepravdivých informácií o svojej osobe,

14.4.2. Opakované porušovanie ustanovení Zmluvy (min 2x),

14.4.3. Nerešpektovanie Prevádzkového poriadku,

14.4.4. Nerešpektovanie pokynov Zodpovednej osoby, zavinené spôsobenie škody na majetku Prevádzkovateľa,

14.4.5. Spôsobenie škody na zdraví tretích osôb nachádzajúcich sa v Centre,

14.4.6. Omeškanie s úhradou peňažných záväzkov o viac ako 10 dní,

14.4.7. Preukázateľné výužívanie služieb iného trenéra ako trénera GKG v priestoroch prevádzky.

14.4.8. Preukázateľné poskytovanie služieb trénera bez zmluvného vzťahu s prevádzkou

14.4.9. Reklama iného fitnes centra, či poskytovateľa obdobných služieb ako Prevádzkovateľom v Centre ,

14.4.10. Lákanie iných Klientov na využívanie služieb tretích osôb, ktoré sú konkurenčné k Službám Prevádzkovateľa ,

14.4.11. Aplikácia podporných látok v areáli prostredníctvom ihiel, či iným externým (mimotelovým) spôsobom,

14.4.12. Predaj alebo poskytovanie zakázaných látok, či iných tovarov Klientom.

14.5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné od momentu jeho oznámenia Klientovi. V prípade odstúpenia od Zmluvy Prevádzkovateľom z vyššie uvedených dôvodov, Klient nemá nárok na náhradu škody ani na vrátenie Ceny služby a to ani jej pomernej časti, ak nie je Prevádzkovateľom rozhodnuté inak.

14.6. Odstúpenie od Zmluvy sa však nedotýka práv a povinností vyplývajúcich do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy, nároku na náhradu škody, ako aj riešenia sporov medzi Klientom a Prevádzkovateľom. Zmluvné strany nie sú povinné vrátiť si vzájomné plnenia poskytnuté do momentu účinnosti odstúpenia od Zmluvy.

14.7. V prípade, ak chce Klient zrušiť Permanentkový účet u Prevádzkovateľa je povinný ešte pred týmto zrušením vyčerpať všetky finančné prostriedky na tomto účte. Kredit na Pernamentkovom účte nie je možné vrátiť ani vyplatiť.

14.8. Ak Klient nie je schopný v odôvodnených prípadoch vyčerpať finančné prostriedky je možné na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa a na písomnú žiadosť Klienta previesť tieto finančné prostriedky na Pernamentkový účet iného Klienta, ktorý je schopný vyčerpať všetky tieto finančné prostriedky. Žiadosť sa nachádza na recepcii Prevádzky.

14.9. V prípade, ak Klient nie je schopný naďalej využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom z dôvodu zlého zdravotného stavu, alebo v iných odôvodnených prípadoch a nemá možnosť previesť finančné prostriedky zo svojho Pernamentkové účtu na Pernamentkový účet iného Klienta podľa bodu 14.8, je možné aby si Klient za tieto finančné prostriedky zakúpil produkty, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ v Centre.

15. Osobitné obchodné podmienky k Zmluve o členstve

15.1. Okamihom uzatvorenia Zmluvy o členstve sa Klient zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o členstve, týchto VOP vrátane príslušného Prevádzkového poriadku, Bezpečnostných a iných predpisov, týchto Podmienok ako aj pokyny Zodpovednej osoby a ďalšie relevantné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu medzi ustanoveniami VOP a Podmienok majú prednosť ustanovenia Podmienok.

15.2. Zmluvu o členstve je oprávnená uzavrieť fyzická osoba staršia ako 15 rokov. Pri osobách mladších ako 18 rokov je na uzatvorenie Zmluvy o členstve potrebné zastúpenie zákonným zástupcom.

15.3. Zmluvu o členstve je možné uzatvoriť na dobu určitú s viazanosťou určenou v Zmluve o členstve.

15.4. Pri Zmluve o členstve uzatvorenej na dobu určitú je Klient oprávnený využívať poskytované Služby za cenu podľa platného Cenníka. Počas doby viazanosti nie je Klient oprávnený Zmluvu o členstve vypovedať. Klient je povinný plniť svoje platobné a iné povinnosti po celú dobu trvania Zmluvy o členstve až do jej riadneho ukončenia bez ohľadu na to, či Služby využíva, alebo nie.

15.5. Prevádzkovateľ vydá Klientovi členskú kartu po registrácii Klienta, vytvorení Zákazníckeho konta Klienta a po úhrade Členského poplatku.

15.6. Členská karta je personalizovaná a je majetkom Prevádzkovateľa. Predloženie členskej karty Klientom Zodpovednej osobe je podmienkou vstupu do Centra a čerpania poskytovaných Služieb. V prípade straty alebo odcudzení Členskej karty je Klient povinný bezodkladne po zistení takejto skutočnosti informovať Prevádzkovateľa. Pre tento prípad môže Klient požiadať o vydanie duplikátu členskej karty za jednorazový poplatok podľa aktuálneho Cenníka Prevádzkovateľa. Klient je povinný členskú kartu Prevádzkovateľovi vrátiť pri skončení zmluvného vzťahu. Klient je povinný chrániť členskú kartu pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

15.7. Klient je oprávnený po predložení členskej karty využívať Služby v zmysle Zmluvy o členstve poskytované Poskytovateľom v rozsahu a za podmienok stanovených pre jednotlivé kategórie Členstva.

15.8. Klient má v rámci akéhokoľvek Členstva nárok na 1ks uteráku a 1ks 0.5l jontového nápoja pri každom vstupe do Prevádzky. Každé ďalšie zapožičanie uteráku a poskytovanie nápojov je spoplatnené podľa platného Cenníka.

15.9. Prevádzkovateľ je oprávnený, nie povinný Klientovi na jeho odôvodnenú písomnú žiadosť v závažných prípadoch (posúdenie je na Prevádzkovateľovi) uzatvoriť dohodu o predčasnom ukončení Zmluvy o členstve. Pre odstránenie pochybností platí, že Klient nemá voči Prevádzkovateľovi žiadne nároky v súvislosti s neuzatvorením dohody o predčasnom ukončení Zmluvy o členstve.

15.10. Vo vzťahu k oprávneniu Prevádzkovateľa odstúpiť od Zmluvy o členstve sa primerane použijú ustanovenia bodu 14.3.

15.11. Výška Členského poplatku je stanovená v Zmluve o členstve.

15.12. Člen vykoná úhradu odplaty v prospech Prevádzkovateľa vyplývajúcu zo Zmluvy (Členský poplatok, Cena služby, príp. doplatky v zmysle Cenníka) vopred. Klient, ktorý má uzatvorenú Zmluvu o členstve má možnosť si zakúpiť Kredit na svoj Permanentkový účet, s ktorým bude následne hradiť odobraný tovar alebo poskytnuté Služby od Prevádzkovateľa.

15.13. Na základe písomnej žiadosti Klienta (podanej vopred) je možné prerušiť dobu poskytovania Služieb podľa Zmluvy o členstve bez udania dôvodu maximálne dvakrát v minimálnej dĺžke trvania 15 dní za 12 mesiacov. Prvý mesiac prerušenia je bez poplatku (obdobie prerušenia – násobky 15 dní, 1x 15 dní, 2x 15 dní, 1x 30 dní). Za druhý mesiac prerušenia doby poskytovania Služieb podľa Zmluvy o členstve bude účtovaný poplatok v zmysle platného Cenníka. Celkové obdobie prerušenia Doby poskytovania Služieb podľa Zmluvy o členstve nesmie presiahnuť súhrnne 60 dní za 12 mesiacov. Počas prerušenia doby poskytovania Služieb podľa Zmluvy o členstve bude Klientovi znemožnené odoberať Prevádzkovateľom ponúkané Služby podľa Zmluvy o členstve. Trvanie Zmluvy o členstve sa v takomto prípade predlžuje o dobu prerušenia.

15.14. Na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti Klienta a v prípade vážnych dôvodov na strane Klienta objektívne znemožňujúcich využívanie Členstva (napríklad zdravotné problémy) bude prerušenie poskytovania Služieb posudzované Prevádzkovateľom individuálne. Podkladom na posúdenie žiadosti Prevádzkovateľom budú všetky doručené doklady ktoré sa Klient rozhodne Prevádzkovateľovi sprístupniť (napríklad lekárska správa Klienta alebo iné doklady preukazujúce vážne dôvody na strane Klienta). Pre odstránenie pochybností platí, že ak v týchto VOP nie je uvedené inak, Klient nemá nárok na prerušenie už zakúpenej Služby/Členstva na základe podania písomnej a odôvodnenej žiadosti Klienta.

15.15. Vo výnimočných prípadoch je možné na základe schválenia Prevádzkovateľom umožniť Klientovi previesť Členstvo na tretiu osobu, ktorá sa zaviaže prevziať na seba všetky práva a záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o členstve a to písomným dodatkom. Možnosť previesť Členstvo na tretiu osobu je iba raz počas doby trvania Členstva. V prípade prevedenia Členstva na tretiu osobu, už nie je možné vrátiť/previesť Členstvo späť na pôvodného Klienta. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevod Členstva na navrhnutú tretiu osobu a to aj bez uvedenia dôvodu.

15.16. Po schválení Prevádzkovateľom je možné meniť kategórie Členstva aj počas trvania Zmluvy o členstve, zmena kategórie je však možná iba vzostupne (na drahšie Členstvo). O zmene Členstva uzatvoria zmluvné strany dodatok, na základe ktorého vykoná Klient úhradu doplatku Členského poplatku.

15.17. V prípade nevyužívania Služieb v zmysle Zmluvy o členstve nemá Klient právo požadovať od Prevádzkovateľa žiadne finančné protiplnenie (ani na vrátenie časti Členského poplatku).

16. Spoločné,prechodné a záverečné ustanovenia

16.1. Tieto VOP platia od 06.09.2021

16.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy alebo používania Služieb. Zmenu VOP Prevádzkovateľ oznámi v Centre ako aj prostredníctvom oznámenia uverejnenom na Webovej stránke.

16.3. Ak dôjde k jednostrannej zmene ustanovení VOP, má Klient právo na písomné vypovedanie Zmluvy v lehote 14 dní od okamihu oznámenia tejto zmeny; ak nedôjde k vypovedaniu Zmluvy, považuje sa toto konanie Klienta za súhlas s novým znením VOP.

16.4. Prevádzkovateľ a Klient sú vždy viazaní aktuálne platnými ustanoveniami VOP.

16.5. Právne vzťahy uzatvorené na základe Zmluvy a/alebo VOP výslovne neupravené sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky:

16.5.1. Vo vzťahu k Spotrebiteľom predpismi občianskeho práva, a to Občianskym zákonníkom,

16.5.2. Vo vzťahu k ostatným osobám (neuvedeným v bode 16.5.1. vyššie) predpismi obchodného práva, a to Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

16.6. Podnety Klientov prijíma Prevádzkovateľ na adrese uvedenej pri identifikácii Prevádzkovateľa týchto VOP a na e-mailovej adrese .

16.7. Ak nie je vo VOP uvedené inak, Prevádzkovateľ a Klient sa dohodli, že vzájomná komunikácia a doručovanie písomností môže prebiehať prostredníctvom písomností zasielaných:

16.7.1. Osobne, poštou – na adresu sídla zapísaného v príslušnom obchodnom registri alebo inomregistri, alebo na adresu trvalého pobytu

16.7.2. Elektronickou poštou (email) – na adresu uvedenú Prevádzkovateľom a Klientom

16.8. Písomnosť/oznámenie sa považuje za riadne doručené (i) pri zasielaní písomnosti/oznámenia emailom okamihom vygenerovania potvrdenia prístrojom, prostredníctvom ktorého sa písomnosť/oznámenie zasiela, (ii) pri zasielaní poštou siedmeho dňa odo dňa odoslania formou doporučenej zásielky s doručenkou, (iii) osobne dňom prevzatia alebo odmietnutia prevzatia adresátom. Akúkoľvek zmenu adries pre doručovanie písomností je tak Prevádzkovateľ ako aj Klient povinný bezodkladne oznámiť.

16.9. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe Prevádzkovateľa (vis major) alebo okolnosti na strane Klienta, na základe ktorých Klient úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a zabezpečené Služby, nevzniká Klientovi nárok na úhradu alebo zľavu z Ceny služieb ani nárok na kompenzáciu alebo náhradu škody v akomkoľvek rozsahu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za krátkodobo zníženú kvalitu služieb, výpadky a tiež škody spôsobené vyššou mocou (vis maior). Vyššou mocou (vis maior) sú myslené najmä prírodné katastrofy, živelné pohromy, štrajky, dopravné nehody, nepredvídateľné poruchy na Prevádzkach Prevádzkovateľa (napr. prerušené dodávky médií, vody a pod.), povinnosti uložené Prevádzkovateľovi rozhodnutím orgánov verejnej moci ako i iné.

16.10. Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ v takomto prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia.

16.11. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Prevádzkovateľom a Klientom zo zmluvy a/alebo VOP, alebo súvisiacich so zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad, zánik zmluvy a/alebo VOP, budú strany riešiť primárne dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, vec bude predložená na rozhodnutie príslušnému súdu SR.

V Bratislave dňa 06.09.2021